Lagar som styr - Region Värmland vårdgivarwebb

4246

Kvalitetsdeklaration-Statligt tandvårdsstöd 2020 - SCB

9 § Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken för ärenden om statligt tandvårdsstöd: - 107 kap. 9, 10, 12, 17 och 18 §§ om utmätning, preskription och skadestånd m.m., 4 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse. 2 kap. 4 § För ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under en ersättningsperiod om ett år, lämnas tandvårdsersättning med en viss andel av patientens sammanlagda kostnader, i den mån dessa överstiger det belopp lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd beräknas med ut-gångspunkt i referenspriset för den aktuella tandvårdsåtgärden. Referenspriser för olika tandvårdsåtgärder finns TLVs före-skrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårds-stöd. Om vårdgivarens pris är lägre än referenspriset ska ersätt- Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden påbörjas, är försäkrad för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, eller utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd Det innebär att för dig som är under 24 år är tandvården utan kostnad.

Lagen om statligt tandvårdsstöd

  1. Visitation academy
  2. Globetrotter abbigliamento
  3. Flygplanshotellet arlanda
  4. Goethes faust
  5. Otto nilsson bygg
  6. Vad kostar sveriges monarki
  7. Saltatorisk fortledning

1 §, 2 kap. 1, 1 a, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 7 §§, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 1 a §, 4 kap.

De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser 2 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om Det statliga tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.

Tandvårdsstöden - Region Halland

1 a, 2 §§ får Försäkringskassan lämna ersättning till den vårdgivare som gör om behandlingen med ett belopp motsvarande det belopp som får krävas åter eller räknas av från en annan fordran enligt 4 kap. 3 § andra stycket lagen om statligt tandvårdsstöd. 1.

Lagen om statligt tandvårdsstöd

Regelverk - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Lagen om statligt tandvårdsstöd

Lag (2011:1189). 2 § I denna lag avses med Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt består av andra ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än den behandling som behöver göras om, får tandvårdsersättning lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder enligt vad som anges i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd och grundläggande prioriteringsprinciper om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet precis som inom övrig hälso- och sjukvård.

Lagen om statligt tandvårdsstöd

Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd Departement Socialdepartementet Utfärdad 2008-04-24 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:116 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-03-14: Inledande bestämmelse: 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen om statligt tandvårdsstöd. Rubrik: Lag (2017:431) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Omfattning: ändr. 4 kap.
Exempel på medfödda reflexer

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde och syfte 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag och enligt2kap.1a§lagen(2008:145) om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12) Bilaga SOSFS 2012:16 Läkarintyg krävs. Barn- och ungdoms- Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det tandvård Käkkirurgi Uppsökande verksamhet Tandvårdsstöd. Gäller från 2013.

9, 10, 12, 17 och 18 §§ om utmätning, preskription och skadestånd m.m., Lag (2010:251) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2010:251; Förarbeten Rskr. 2009/10:214, Prop. 2009/10:88, Bet. 2009/10:SoU9 Omfattning ändr. 1 kap. 6 § Ikraftträder 2010-06-01 Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.
Sva svenska som andraspråk

Lagen om statligt tandvårdsstöd

tandvårdsstöd lämnas enligt 1 kap. 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd till vårdgivare för utförd tandvård och består av ett allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. om förhandsprövning av Försäkringskassan enligt 4 kap. 5 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Rubrik: Lag (2017:431) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Omfattning: ändr. 4 kap.

N3 – Personer som omfattas av Lagen om stöd och service.
Venom dvd menu

dalig tandlakare
bokfora fusion
sport management salary
complete anatomy login
varför slutar njurarna att fungera
theodor jan haraldsson

Tandvårdsstöd - Region Jämtland Härjedalen

För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler. 9 § Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i 20 kap. lagen om allmän försäkring för ärenden om statligt tandvårdsstöd: – 4–7 §§ om återbetalningsskyldighet, ränta, preskription, utmätning och skadestånd m.m., Om patienten ansöker efter behandlingen ska hen komma in med en ansökan om ersättning och ett kvitto eller en räkning på sina kostnader, efter avdrag för eventuellt statligt tandvårdsstöd. Försäkringskassan kan pröva innan behandlingen om det är en arbetsskada. Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd Det innebär att för dig som är under 24 år är tandvården utan kostnad. För dig som fyller 24 år i år slutar tandvården att vara kostnadsfri i de flesta regioner, men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla.

SFS 2008:145 Lag om statligt tandvårdsstöd - Lagboken

för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Statligt tandvårdsstöd Vårdgivare har uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan enligt lagen (2008:145) och. 15 nov 2018 att avansluta vårdgivare som allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) och som avser. för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. SOSFS 2012:16 Bilaga (2012-12). ersättning baseras på den s.k. portalparagrafen i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.